🚛 Enviament gratuït a partir de 60 € 🚛

Política de Privadesa

 Política de Privadesa

Per mitjà d'aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i el manteniment d'alguns dels nostres serveis.

T'informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (d'ara endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d'aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

 

De conformitat amb l'article 13 del RGPD i l'article 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privadesa s'aplica als tractaments de dades de caràcter personal que Repot Experience, S.L (d'ara endavant, Re-pot market) realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d'informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d'aquesta pàgina web, o recollits a qualsevol de les seccions d'aquesta pàgina.

 

Identitat del responsable del tractament de les vostres dades personals

 

Responsable del tractament: Repot Experience, S.L
Nom comercial: Re-pot market
NIF: B02969848
Domicili: C/ Aribau 233 A1, 08021, Barcelona
Email: info@repotmarket.com
 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 

Les vostres dades personals s'utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l'usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

Gestionar l'accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.

Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o les trucades telefòniques).

Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes oferts Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.

Si escau, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.

Comunicacions: Podrem enviar-vos correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicacions en referència als serveis i/o productes contractats; així com per qüestions tècniques que puguin afectar aquest lloc web. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats.

Si escau, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les vostres dades personals per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-vos canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l'usuari. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment utilitzant els mitjans i les formes implementades a aquest efecte.

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents de les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

 

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran mentre es mantingui la relació contractual amb l'usuari, sens perjudici de la possibilitat d'exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades també es poden conservar el temps indispensable per al compliment d'obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d'informació comercial i newsletters es conservaran de manera indefinida mentre l'interessat no sol·liciti la seva oposició a l'enviament de comunicacions comercials o supressió de les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

Re-pot market tracta les teves dades personals d'acord amb les bases legals següents: Consentiment del interessat (1), l'execució d'un contracte o mesures precontractuals (2) i l'interès legítim (3).

 

 1. El consentiment de l'interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:
  • Abans de procedir a tractar les vostres dades,
  • En el procés de registre/contractació com a client o,
  • En el moment d'enviar comunicacions comercials de Re-pot market .

Les sol·licituds d'informació que ens facis arribar requereixen que ens facilitis de manera voluntària les dades necessàries per poder atendre les sol·licituds. No obstant això, pots negar-te lliurement a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les teves dades. En aquests supòsits, la negativa a facilitar les dades personals suposarà la impossibilitat d'atendre les sol·licituds dels usuaris, i la revocació del consentiment prestat no afecta els tractaments basats en el consentiment de l'interessat realitzats abans de ser revocat.

 1. El tractament de dades per part de Re-pot market l'interessat és part o per a l'aplicació a petició és aplicable si l'usuari adquireix productes és necessari per a la execució d'un contracte a el que daquest de mesures precontractuals. Aquesta base jurídica o contracta serveis a través del nostre lloc web.
 1. L'Interès legítim de Re-pot market a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d'altres. Tot allò indicat anteriorment s'entendrà sense perjudici del compliment per part de Re-pot market de la resta d'obligacions relatives a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica regulats la Llei 34/2002, d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Re-pot market entén que, en facilitar-nos les vostres dades personals, l'interessat garanteix i se'n fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud, i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats anteriorment descrites.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

 

Amb caràcter general, Re-pot market legalment a això o vostè ens ho hagi no cedirà les teves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

Re-pot market no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d'aquest lloc web, a excepció dels supòsits següents:

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a lexecució dun contracte o mesures precontractuals en què linteressat sigui part.

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.

Que la transferència internacional de dades tingui lloc per mediar consentiment exprés de linteressat. Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web a servidors ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en què puguin tenir lloc transferències internacionals de dades, Re-pot market comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

 

La normativa en matèria de protecció de dades permet que puguis exercir davant del responsable del tractament els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. Tot seguit, t'expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Dret d'accés: Permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les vostres dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l'eliminació de les vostres dades personals quan ja no siguin necessàries per a l'execució o prestació del servei.
 • Dret d'oposició: Permet a l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en què els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent. Dret d'oposició a l'enviament de publicitat: Els interessats es poden oposar a l'enviament de comunicacions comercials. En aquest cas podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat dús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l'interessat. Possibilitat de retirar el consentiment: L'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat quan aquest consisteixi a la base jurídica per al tractament de les dades personals, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les vostres dades.

Si voleu exercir algun dels drets exposats, preguem que us posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en què inclogui la informació següent: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant-ne les condicions. És possible que us demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la vostra identitat.

Possibilitat de reclamar davant l'Autoritat de Control: Re-pot market t'informa igualment del dret que t'assisteix de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si consideres que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Menors

Re-pot market recomana lús daquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si hi accedeixen menors de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares, tutors o representants legals del menor per poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació amb els continguts als quals el menor poguessin tenir accés en visitar la nostra pàgina web.

 

Xarxes socials

És possible que Re-pot market disposi de perfils a les diferents xarxes socials. També és possible que l'usuari pugui accedir als espais privats que poguessin existir en aquesta pàgina web a través dels seus comptes a les xarxes socials, en lloc d'accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, s'informa els usuaris que proporcionin les vostres dades personals amb la informació disponible a través del vostre compte i/o perfil d'usuari a les xarxes socials, que és la responsable dels tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

Re-pot market informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, haurà de retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan hi concorrin les circumstàncies legals previstes.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació automàticament quan l'usuari utilitza els serveis dels webs. Aquestes dades de registre poden incloure l'adreça IP, la identificació del dispositiu des d'on s'accedeix a la nostra pàgina web, el sistema operatiu utilitzat i la configuració del dispositiu, entre d'altres.

 

Mesures de seguretat

S'informa a l'usuari que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/ o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s'han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació personal que obra en poder de Re-pot market , mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades .

 

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les cookies a la nostra Política de Cookies.